Llywodraethwyr

imageMae rôl y llywodraethwyr yn hanfodol i ddatblygiad yr ysgol, ac yn cynorthwyo drwy eistedd fel bwrdd ymgynghorol a chyfawyddol. Gwnant benderfyniadau ynglyn a sut mae’r ysgol yn cael ei gweithredu. Bydd y corf llawn yn cyfarfod o leiaf un waith bob tymor, a cheir cyfarfodydd rheolaidd o’r is-bwyllgorau i drafod agweddau staffio, cyllid, addysg arbennig, cwricwlwm ac adeiladau.

 

 


Mae llywodraethwyr yn cael eu penodi i gynorthwyo:

 1. I benderfynu beth sydd yn cael ei ddysgu
 2. I safoni ymddygiad y plant
 3. I gyfweld a phenodi staff.
 4. I benderfynu sut mae gwario’r gyllideb.

Mae llywodraethwyr yn:-

 1. Rhieni
 2. Athrawon
 3. Cynrychiolwyr cynghorau lleol
 4. Cynrychiolwyr y gymuned

Mae rhiant llywodraethwr:

 1. Gyda phlentyn yn yr ysgol.
 2. Yn cael ei ethol/hethol gan rieni’r ysgol
 3. Yn gwasanaethu fel bob llywodraethwr arall am gyfnod o 4 blynedd.

Mae rhiant llywodraethwr yn allweddol ar gyfer dod â barn rhieni i’r corf cyfan, ond gallant drafod fel unigolion. Mae ganddynt statws cyfartal a;r hawl i fwrw pleidlais.
Byddwch chi fel rhieni yn ethol 3 rhiant llywodraethwr am gyfnod o 4 blynedd.

Llywodraethwyr 2016-2017

Cadeirydd -
Mrs. Sandra Foxhall (Cyfethol) Amddiffyn Plant

Clerc -
Clerc Mrs Anna Hughes (yn annibynnol o'r Corff)

Staff yr ysgol
-
Mrs. Glenda Evans
Mrs. Einir Evans

Rhieni -
Mr. Kevin Jones
Mr. Gwyn Parry
Mrs. Rhian Gregory
Ms. Meleri Morris

Cyngor Sir
-
Cyng Dilwyn Lloyd
Mrs. Sheila Jones

Cyngor Cymuned
- Mr. Harry Wyn Owen